sqrt

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sqrt -- 平方根

説明

float sqrt ( float arg )

arg の平方根を返します。

例 1. sqrt() の例

<?php
// 小数点以下の精度は、precision ディレクティブの設定に依存します
echo sqrt(9); // 3
echo sqrt(10); // 3.16227766 ...
?>

pow() も参照ください。